Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden AEGEE-Groningen (hierna: de Gebruiker), gevestigd aan Pelsterstraat 23, 9711 KH , te Groningen.

Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en de Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand. In geval van deze situatie treden de Gebruiker en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Aanbiedingen en/of offertes

 1. De aanbieding en/of offerte wordt schriftelijke en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn twee weken geldig. De aanbieding en/of offerte vervalt door verloop van dit termijn.
 3. Een aanbieding en/of offerte vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
 5. De Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is de Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Gebruiker anders aangeeft.
 7. Een samengesteld prijsopgave verplicht de Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van de Gebruiker. De aanvaarding door de Wederpartij geschiedt elektronisch. De Gebruiker stuurt een bevestiging van de aanvaarding.

Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt de Gebruiker de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Gebruiker zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal de Gebruiker de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal de Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal de Gebruiker zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgave doen.
 5. De Gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Gebruiker kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Wederpartij en de Gebruiker zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

 1. De Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 2. De Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitvoerd, heeft de Gebruiker het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitvoerd, heeft de Gebruiker het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is de Gebruiker niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan de Gebruiker.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft de Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Wederpartij kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen zijn exclusief reis- en verblijf-, verpakkings-, bezorg- of- verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Van alle bijkomende kosten zal de Gebruiker tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Prijswijziging

 1. Indien de Gebruiker met de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is de Gebruiker gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien de Gebruiker het voornemen heeft de prijs te wijzigen stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Wederpartij de overeenkomst door een schriftelijk verklaring ontbinden, tenzij
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de Gebruiker alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Koop op afstand

 1. Ingeval van koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 2. Ingeval van koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door de Gebruiker geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. Indien de Gebruiker niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst gedurende dertig dagen na de ontvangst van de door de Gebruiker geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Gebruiker in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
 4. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 5. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort de Gebruiker uiterlijk dertig dagen na de ontbinding van de overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug.
 6. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt de Gebruiker de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort de Gebruiker uiterlijk dertig dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien de Gebruiker en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van de Gebruiker. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 7. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

  • reisovereenkomsten;
  • onroerende goederen;
  • financiële diensten;
  • diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd wordt;
  • internetveilingen;
  • >
  • kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • producten van persoonlijke aard;
  • producten op maat gemaakt;
  • verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken.

Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na de levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats af Gebruiker, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat de Gebruiker de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen twee weken.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien de Gebruiker gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, nodig heeft van de Wederpartij, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan de Gebruiker heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij de Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de Gebruiker alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de Gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat de Gebruiker binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Uitvoeringstermijnen

 1. Indien voor de voltooing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven is, dan is dit termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Indien de Gebuiker gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, nodig heeft van de Wederpartij, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan de Gebruiker heeft verstrekt.
 3. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij de Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de Gebruiker alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de Gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat de Gebruiker binnen dit termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van de Gebruiker.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door de Gebruiker aangewezen bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactueerd, tenzij anders overeenkomen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling. Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de Gebruiker en de verplichtingen van de Wederpartij jegens de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 6. De Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken en in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente
 7. De Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 8. De Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Incasso

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wedepartij incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien de Gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
 4. De Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Gebruiker totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldig deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen, de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang de eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting en ontbinding

 1. De Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Gebruiker op de Wederpartij direct opeisbaar.
 3. Indien de Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toe te rekenen is, heeft de Gebruiker recht op vergoeding van de directe en indirecte schade.

Overmacht

 1. Uitsluitend tekortkomingen die het gevolg zijn van schuld kunnen aan de Gebruiker worden toegerekend. Toerekening op grond van de wet of de verkeersopvattingen zijn uitgesloten.
 2. De Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. De Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien de Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Garantie

 1. De Gebruiker garandeert vanaf de aflevering gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering.
 2. Indien de zaak gebrekkig blijkt te zijn heeft de Wederpartij recht op een gedeeltelijke teruggave van de prijs of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.
 3. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de Wederpartij.
 4. De Gebruiker staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de zaak zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Gebruiker in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Onderzoek en reclames

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaak op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen acht dagen na aflevering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de Gebruiker te worden gemeld. De gebrekkige zaak dient samen met het aankoopbewijs te worden terug gestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijke bezwarend is.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen drie werkdagen na ontdekking te melden aan de Gebruiker. De gebrekkige zaak dient samen met het aankoopbewijs te worden terug gestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijke bezwarend is.
 4. De eventueel gemaakte portokosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van de gebrekkige zaak zal de Gebruiker dan aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan portokosten zullen door de Gebruiker nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De Wederpartij krijgt ook nooit een vergoeding van de portokosten wanneer de Gebruiker niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 5. Het recht op gedeeltelijke teruggave van de prijs en vervanging van de zaak komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de zaak of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
  Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij de Gebruiker binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Aansprakelijkheid

 1. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor welk schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de bestelling.
 4. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Gebruiker toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 6. De aansprakelijkheid van de Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Mocht de Wederpartij de Gebruiker aansprakelijk willen stellen op welke grond dan ook, dan is de Wederpartij gehouden de Gebruiker binnen één maand nadat de Wederpartij deze grond heeft ontdekt, of redelijkerwijs kon ontdekken, hiervan op de hoogte te stellen. Nadat deze termijn is verstreken vervalt de aansprakelijkheid van de Gebruiker.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart de Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien de Gebruiker door derden mocht worden aangesproken, dan komen alle kosten en schade aan de zijde van de Gebruiker voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen en verweren jegens de Gebruiker en de door de Gebruiker (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij de Gebruiker ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

De Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Toepasselijke recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 40025790.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Gebruiker.

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl