Organisatie

Hierna volgt een uiteenzetting van de structuur van AEGEE-Groningen.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het meest machthebbende orgaan binnen AEGEE-Groningen. Alle leden van AEGEE-Groningen kunnen door aanwezigheid of door een machtiging deelnemen aan de ALV. Alle besluiten die op de ALV worden genomen zijn rechtsgeldig. Voorbeelden van besluiten zijn: het chargeren of dechargeren van een bestuurslid, het keuren van de begroting of het financiële (half)jaarverslag en het keuren van het beleidsplan.

Het Bestuur

Algemene bestuurstaken
Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur deze taak gegeven. De prestaties van het bestuur zullen door de ALV beoordeeld worden aan de hand van het beleidsplan dat op de Overdrachts-ALV is gepresenteerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende functies:

President:
De President is eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen AEGEE-Groningen gebeurt. Hij/zij zit de bestuursvergaderingen voor en is het eerste aanspreekpunt voor partijen buiten AEGEE-Groningen.

Secretary:
De Secretary draagt zorg voor alle administratieve activiteiten binnen AEGEE-Groningen. Hij/zij stuurt de wekelijkse mail en notuleert tijdens vergaderingen.

Treasurer:
De Treasurer is verantwoordelijk voor de financiën binnen AEGEE-Groningen.

Local Affairs Director:
De Local Affairs Director zorgt voor de commissies die de lokale activiteiten organiseren, zodat de vereniging op lokaal niveau een gezellige en inhoudelijke vereniging blijft.

European Affairs Director:
De European Affairs Director draagt zorg voor het contact tussen AEGEE-Europe en AEGEE-Groningen. Hij/zij is de eerste contactpersoon betreffende Europese zaken en is verantwoordelijk voor de commissies die reizen organiseren. Daarnaast is hij/zij degene die het contact met de buitenlandse locals onderhoudt.

Public Relations Responsible:
De Public Relations Responsible zorgt voor een goede promotie van AEGEE-Groningen en haar evenementen.

Fundraising Responsible:
De Fundraising Responsible verzorgt de samenwerkingen met partners en sponsoren van AEGEE-Groningen.

Vice-President:
De Vice-President neemt bij absentie van de President haar taken over. Deze functie wordt gecombineerd met een van de andere functies.

Het bestuur van AEGEE-Groningen wordt op verschillende manieren en niveaus ondersteund. Zo is er een Raad van Advies, een Kascontrolecommissie, een Juridical en een Network Commissioner.

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is samengesteld uit ervaren leden van AEGEE-Groningen. Dit zijn vaak mensen die een jaar bestuur hebben gedaan en/of actief zijn geweest op Europees niveau.

Het doel van de RvA is het ondersteunen van het bestuur door zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over bepaalde onderwerpen. Daarnaast geeft deze advies aan de ALV inzake het door het bestuur en de individuele bestuursleden gevolgde beleid.

rva@aegee-groningen.nl

Juridical

De Juridical is de juridische adviescommissie van AEGEE-Groningen en bestaat uit minimaal twee leden waarvan minimaal één lid een juridische achtergrond heeft.

Als er bij het bestuur, een commissie of de Algemene Leden Vergadering vragen zijn over een juridische kwestie kan de Juridical om hulp worden gevraagd. Bovendien is de Juridical op de hoogte van het Huishoudelijke Reglement en de Statuten der AEGEE-Groningen, waaraan door het bestuur of de ALV genomen beslissingen worden getoetst.

juridical@aegee-groningen.nl

Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie (KasCo) bestaat uit mensen met ervaring in het penningmeesterschap en bestaat daarom vaak uit oud-penningmeesters van AEGEE-Groningen.

De taak van de KasCo is het controleren van de penningmeester. Het gevoerde financiële beleid wordt onder de loep genomen, alle boekingen worden gecontroleerd en er wordt advies verleend over zaken waar de penningmeester geen goed inzicht in heeft.

kasco@aegee-groningen.nl

Network Commissioner

De Network Commissioner voor AEGEE-Groningen is op dit moment Arend-Jan Tissing van AEGEE-Groningen.

Commissies

Binnen AEGEE-Groningen zijn er verscheidene commissies die activiteiten organiseren. In totaal zijn er de volgende zestien commissies: Activiteitencommissie, Excursiecommissie, Europa-commissie, Europees Eventcommissie, Fit Commissie, Galant Gala commissie, Integration Night commissie, Introductiecommissie, Jaarboekcommissie KEI-commissie, Kookcommissie, Liftcommissie, Lustrumcommissie, PR-commissie, Redactiecommissie en de Summer University-commissie.

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl