Organisatie

De structuur van AEGEE-Groningen is als volgt:

Algemene Ledenvergadering

De ALV is het meest machthebbende orgaan binnen AEGEE-Groningen. Alle leden van AEGEE-Groningen kunnen door aanwezigheid of door een machtiging lid zijn van de ALV. Alle besluiten die op de ALV worden genomen, zijn rechtsgeldig. Voorbeelden van besluiten zijn: het chargeren of dechargeren van een bestuurslid, het keuren van de begroting of het financiële (half)jaarverslag en het keuren van het beleidsplan.

Het bestuur

Algemene bestuurstaken
Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur deze taak gegeven. De prestaties van het bestuur zullen door de ALV beoordeeld worden aan de hand van het beleidsplan dat op de overdrachts-ALV is gepresenteerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende functies:

President:
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen AEGEE-Groningen gebeurt. Zij zit de bestuursvergaderingen voor en is het eerste aanspreekpunt voor partijen buiten AEGEE-Groningen.

Secretary:
De secretaris draagt zorg voor alle administratieve activiteiten binnen AEGEE-Groningen. Zij stuurt de wekelijkse mail en notuleert tijdens vergaderingen.

Treasurer:
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën binnen AEGEE-Groningen.

Local Affairs:
De Local Affairs responsible zorgt voor de commissies die de lokale activiteiten activiteiten organiseren, zodat de vereniging op lokaal niveau een gezellige en inhoudelijke vereniging blijft.

European Affairs:
De European Affairs responible draagt zorg voor het contact tussen AEGEE-Europe en AEGEE-Groningen. Zij is de eerste contactpersoon betreffende Europese zaken en zij is verantwoordelijk voor de commissies die reizen organiseren. Daarnaast is zij degene die het contact met de buitenlandse locals onderhoudt.

Public Relations:
De Public Relations responsible zorgt voor een goede promotie van AEGEE-Groningen en haar evenementen.

Fundraising Responsible:
De Fundraising Responsible verzorgt de samenwerkingen met de partners en sponsoren van AEGEE-Groningen.

Vice President:
De vice-voorzitter neemt bij absentie van de voorzitter haar taken over. Deze functie wordt gecombineerd met een van de andere functies.

Het bestuur van AEGEE-groningen wordt op verschillende manieren en niveaus ondersteund. Zo is er de Networkcommissioner van AEGEE-Europe, een Raad van Advies, een Kascontrolecommissie en een Juridical.

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is samengesteld uit ervaren leden van AEGEE-Groningen. Dit zijn vaak mensen die een jaar bestuur hebben gedaan en/of actief zijn geweest op Europees niveau.

Het doel van de RvA is het ondersteunen van het bestuur door het, zowel gevraagd als ongevraagd, advies te geven over bepaalde onderwerpen. Daarnaast geeft zij advies aan de ALV inzake het door het bestuur en de individuele bestuursleden gevolgde beleid.

Leden: Anna van den Berg, Ruben Huidekoper en Josine Rawee.

rva@aegee-groningen.nl

Juridical

De Juridical is de juridische adviescommissie van AEGEE-Groningen en bestaat uit minimaal twee leden waarvan minimaal één met juridische achtergrond heeft.

Als er bij het bestuur, een commissie of de Algemene Leden Vergadering vragen zijn over een juridische zaak kan de Juridical om hulp verzocht worden. Bovendien is de Juridical op de hoogte van het Huishoudelijke Reglement en de Statuten der AEGEE-Groningen en zal door het bestuur of de ALV genomen beslissingen hieraan toetsen. De Juridical bestaat momenteel uit Lisette Kunst, Patricia de Vos en Eva Dijks.

juridical@aegee-groningen.nl

Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie (Kasco) bestaat uit een drietal mensen met ervaring in het penningmeesterschap en bestaat daarom vaak uit oud penningmeesters van AEGEE-Groningen of één of meerdere commissies.

De taak van de Kasco is het controleren van de penningmeester; het gevoerde financiele beleid wordt onder de loep genomen, alle boekingen worden gecontroleerd en er wordt advies verleend over zaken waar de panningmeester geen goed inzicht in heeft. De Kasco bestaat momenteel uit: Govert Nieuwhof, Sanne Hillemans en Siebe Rozendal.

kasco@aegee-groningen.nl

Networkcommissioner

De Networkcommissioner voor AEGEE-Groningen is op dit moment Boudewijn Steenhof van AEGEE-Nijmegen.

Commissies

Voor het organiseren van activiteiten zijn er verschillende commissies. Zo zijn er de activiteitencommissie, almanakcommissie, introductiecommissie, KEI-commissie, excursiecommissie, Europacommissie, redactie, SU-commissie, liftcommissie en de European event commissie In deze commissies zitten leden die het leuk vinden om bij AEGEE activiteiten te organiseren.